Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim

Załącznik do uchwały nr 25/90/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.),
5) Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.),
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. nr 292, poz. 1720)
oraz
7) uchwały nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
8) uchwały nr XLIII/240/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim zmienionego uchwałą nr XVI/119/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie nadania statutu Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
9) niniejszego regulaminu.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Dyrektorze lub Dyrektorze Placówki – należy przez to rozumieć Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim
2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim,
3) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Bielskiego,
4) PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.


Rozdział II. Cele i zadania Placówki

§ 3. 1. Placówka zapewnia dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.
2. Placówka:
1) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,
2) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
3) współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
3. Do zadań Placówki należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego, zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz wyrabianie nawyku pracy,
2) tworzenie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci, kształtowanie postawy moralnej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku,
3) wyrabianie wrażliwości estetycznej, nawyków kultury osobistej i samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie,
4) wdrażanie dzieci do życia rodzinnego, prac porządkowych oraz prac w gospodarstwie domowym dostosowanych do ich możliwości, wieku i umiejętności oraz zapewnienie dzieciom rodzinnej atmosfery,
5) niwelowanie dysfunkcji rozwojowych poprzez współpracę z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, PCPR oraz właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
6) przygotowywanie przez opiekuna zatrudnionego w Placówce wraz z dzieckiem programu usamodzielnienia,
7) zapewnienie dzieciom dalszego wsparcia i opieki w okresie adaptacji do samodzielnego życia,
8) przekazywanie dziecka w przypadku zmiany Placówki, wraz z przysługującym mu wyposażeniem i dokumentacją,
9) utrzymywanie kontaktów z usamodzielnionymi dziećmi,
10) utrzymywanie kontaktów z rodzicami lub innymi członkami rodziny wychowanków w celu tworzenia warunków ich powrotu do domu.

§ 4. Placówka współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, PCPR, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację Dyrektora Placówki oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Rozdział III. Zasady kierowania Placówką

§ 5. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
2. Zarząd Powiatu zatrudnia Dyrektora na podstawie umowy o pracę.

§ 6. Czynności majątkowe związane z prowadzeniem Placówki Dyrektor wykonuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 7. Dyrektorem kierującym Placówką może być osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2) posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
3) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.

§ 8. 1. Dyrektor odpowiada za właściwą organizację pracy wychowawczej w Placówce.
2. Do zakresu zadań i odpowiedzialności Dyrektora, w szczególności należy:
1) organizowanie pracy w grupie dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
2) bezpośrednia odpowiedzialność za realizacje zadań wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz utrzymywanie stałych kontaktów z rodziną dziecka,
3) wydawanie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowej Placówki,
5) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przez dyrektora w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
6) prowadzenie dokumentacji Placówki,
7) utrzymywanie należytego stanu sanitarnego we wszystkich pomieszczeniach Placówki,
8) zgłaszanie informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
3. W razie nieobecności Dyrektora Placówką kieruje osoba wyznaczona przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z Dyrektorem.
4. Organizując pracę wychowawczą, Dyrektor bierze pod uwagę konieczność:
1) zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
2) prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą,
3) współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.


Rozdział IV. Organizacja pracy Placówki

§ 9. Placówka jest instytucją całodobową czynną bez przerwy cały rok kalendarzowy we wszystkie dni tygodnia.

§ 10. 1. Osobą pracującą z dziećmi w Placówce może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
1) w przypadku wychowawcy – posiadająca przynajmniej wykształcenie średnie i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy;
2) w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
3) w przypadku psychologa – prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
4) w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
5) w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne;
6) w przypadku pracownika socjalnego – wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.
2. W Placówce z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mają prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
4. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
1) tworzenie serdecznej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych,
2) utrzymywanie kontaktów z rodzinami biologicznymi dzieci,
3) współdziałanie z opiekunami prawnymi dzieci,
4) praca zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym we współpracy z asystentem rodziny,
5) wdrażanie dzieci do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania porządku i czystości otoczenia,
6) współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia dzieci oraz opieka w czasie choroby,
7) współpraca ze szkołami, do których dzieci uczęszczają oraz w miarę potrzeby udzielania lub organizowania pomocy w nauce,
8) zaopatrywanie dzieci w odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
9) zapewnienie wsparcia i opieki w okresie adaptacji do samodzielnego życia.
2. Dyrektor jest jednocześnie wychowawcą.
3. W Placówce wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.
4. Na czas urlopu, choroby lub innego okresu niezdolności do pracy wychowawcy trwającego dłużej niż trzy dni, Dyrektor za zgodą Starosty wyznacza osobę do pełnienia zastępstwa.

§ 12. Obowiązki innych osób opisanych w § 10 regulaminu pracujących z dziećmi określają odrębne przepisy.

§ 13. 1. Pracowników zatrudnia Zarząd Powiatu na zasadach określonych w ustawie. W Placówce można zatrudnić tylko osobę wskazaną przez jej Dyrektora. Może to być osoba z nim spokrewniona lub spowinowacona.
2. Zasady wynagradzania pracowników Placówki określają odrębne przepisy.


Rozdział V. Wychowankowie Placówki

§ 14. 1. W Placówce można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy.
2. W razie konieczności umieszczenia w Placówce rodzeństwa, za zgodą Dyrektora oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Podlaskiego, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.
3. Przy kierowaniu dzieci do Placówki powinno się uwzględniać różnicę wieku między dzieckiem dyrektorem Placówki, tak aby usamodzielnienie dzieci umieszczonych w Placówce nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez Dyrektora.

§ 15. 1. W Placówce mogą przebywać dzieci i młodzież do 18 roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w Placówce, może za zgodą Dyrektora przebywać w Placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
3. Placówka obejmuje opieką całkowitą sieroty naturalne oraz sieroty społeczne, które całkowicie, częściowo lub okresowo są pozbawione opieki rodzicielskiej.
4. Placówka przyjmuje rodzeństwa, których nie można rozdzielić nawet, jeżeli wśród nich jest dziecko upośledzone.

§ 16. Do Placówki dzieci kieruje Powiat w Bielsku Podlaskim przy pomocy PCPR w porozumieniu z Dyrektorem Placówki. Podstawą przyjęcia jest decyzja wydana przez Dyrektora PCPR.

§ 17. 1. Dzieci przebywające w Placówce, stosownie do wieku i możliwości współuczestniczą w organizacji zajęć i życia Placówki.
2. Wychowanek Placówki ma prawo do:
1) ochrony i poszanowania godności,
2) nietykalności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) poczucia bezpieczeństwa,
4) wyrażania własnych poglądów w sprawach jego dotyczących,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Placówki oraz światopoglądowych i religijnych.
3. Do obowiązków wychowanka Placówki należy:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie Placówki,
2) stosowanie się i wykonywanie poleceń dyrektora Placówki,
3) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce.
2. Dziecku umieszczonemu w Placówce zapewnia się:
1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,
2) dostęp do opieki zdrowotnej,
3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,
4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
6) wyposażenie w:
a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
c) środki higieny osobistej,
7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1 proc. i nie wyższą niż 8 proc. kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc Dyrektor Placówki,
9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:
a) w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną,
b) w systemie nauczania indywidualnego;
11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,
14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką.
3. Sposób realizacji praw dziecka:
1) prawo do wychowania w rodzinie: dzieci przebywające w Placówce mają zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie w środowisku rodzinnym,
2) prawo do nauki: wychowankowie realizują obowiązek szkolny poza Placówką, gdzie są dowożone samochodem. Placówka wyposaża każde dziecko w wyprawkę szkolną niezbędną do realizacji obowiązku szkolnego. Dzieci zachęcane są do udziału w różnych zajęciach dodatkowych. Do dyspozycji wychowanków Placówki jest sprzęt sportowy, min. rowery, hulajnogi, huśtawka, koszykówka, komputery, gry edukacyjne: komputerowe i planszowe, klocki i inne zabawki, piłki nożne i ręczne. Proces wychowawczy ma charakter zindywidualizowany,
3) placówka umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodziną oraz osobami bliskimi. W przypadku niskich motywacji ze strony rodziców do kontaktowania się z dziećmi podejmowane są kroki ze strony Placówki do podtrzymywania i zacieśniania tych kontaktów, min. poprzez rozmowy telefoniczne, wyjazdy do rodzin. Przeprowadzane są rozmowy z rodzicami i wychowankami na temat powrotu dzieci do rodziny naturalnej,
4) prawo do opieki zdrowotnej: dzieci są objęte opieką medyczną lekarza rodzinnego. Wychowankowie korzystają ze specjalistycznych poradni w Bielsku Podlaskim i w Białymstoku. Przeprowadzane są systematyczne pogadanki na temat, min. higieny osobistej, szkodliwości palenia papierosów, choroby alkoholowej, dojrzewania, uczuć, seksuologii, niestosownych zachowań dzieci i młodzieży,
5) prawo do wypoczynku, czasu wolnego: organizowane są wyjazdy w góry, nad morze, biwaki o charakterze terapeutyczno – wypoczynkowym, wyjazdy do lasu, rowerowe wycieczki po okolicy, nad rzekę, do kina, cyrku, teatru, ośrodków sportowych, na basen,
6) prawo do zachowania ciągłości kulturowej i wyznaniowej: dzieci mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach niedzielnych oraz świątecznych. Przygotowywane są do przyjęcia I Komunii Świętej oraz Sakramentu Bierzmowania,
7) prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem: stosowane kary i nagrody są uzgadniane z ogółem mieszkańców Placówki. Stosowane kary są zindywidualizowane. Kary w miarę możliwości zastępowane są codziennymi, indywidualnymi rozmowami, podczas których analizuje się skutki popełnionych błędów. W sposób szczególny stosowane są wzmocnienia pozytywne w postaci pochwał i nagród, dostrzegając nawet niewielkie sukcesy wychowanków,
8) prawo do swobody wypowiedzi, myśli i dostęp do informacji: wychowankowie mają swobodę wyrażania myśli, sądów i opinii na różne tematy podczas rozmów przeprowadzanych indywidualnie i na forum grupy,
9) prawo do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań: każdy z wychowanków rozwija uzdolnienia zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi, poprzez m.in. zajęcia sportowe, spotkania teatralne, plastyczne, muzyczne, koła (przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego i rosyjskiego). Dzieci uczęszczają dodatkowo na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne.
4. Jeżeli w Placówce przebywa wychowanka będąca w ciąży, Placówka w miarę możliwości zapewnia jej w okresie ciąży, porodu i po porodzie stosowną opiekę przygotowując do macierzyństwa i opieki nad dzieckiem.

§ 18. 1. Pobyt dziecka w Placówce ustaje w razie:
1) powrotu dziecka do rodziców,
2) zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
3) usamodzielnienia się dziecka,
4) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Placówce.
2. Na wniosek Dyrektora lub na wniosek wychowawcy za zgodą Dyrektora, po zasięgnięciu opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz PCPR, Starosta może przenieść dziecko do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu.


Rozdział VI. Dokumentacja Placówki

§ 19. 1. Placówka prowadzi dokumentację pobytu wychowanka, a w szczególności:
1) księgę ewidencji dzieci,
2) kartę pobytu dziecka,
3) plan pomocy dziecku,
4) kartę wyposażenia wychowanka,
2. Placówka prowadzi również dokumentację osobową wychowanków.
3. Dokumentacja osobowa wychowanków obejmuje:
1) skierowanie do Placówki,
2) wyciąg z aktu urodzenia,
3) postanowienie sądu,
4) dokumenty meldunkowe,
5) dokumenty szkolne,
6) orzeczenia i opinie kwalifikacyjne,
7) wnioski i wskazania dotyczące opieki,
8) dokumentację zdrowotną wychowanka,
9) korespondencję w sprawie wychowanka.
4. Dokumentacja osobowa wychowanka objęta jest tajemnicą służbową i jest prowadzona przez Dyrektora Placówki.

§ 20. 1. W księdze ewidencji dzieci zamieszcza się następujące informacje:
1) imię i nazwisko dziecka;
2) datę i miejsce urodzenia dziecka;
3) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka;
4) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.
2. Karta pobytu dziecka zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.
3. Plan pomocy dziecku opracowuje wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Placówka prowadzi karty wyposażenia wychowanków korzystających z zaopatrzenia w odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku.
5. Kartę wyposażenia wychowanka prowadzi wychowawca.


Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 21. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają trybu określonego dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-12-28

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-09-19

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-12-28