Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/119/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

§ 1. 1. Placówka nosi nazwę „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim”.
2. Placówka jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 2. 1. Obszarem działania Placówki jest Powiat Bielski.
2. Siedzibą Placówki jest Bielsk Podlaski, ul. Jaroszewicza 15.

§ 3. Placówka działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 ze zm.),
b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.),
e) Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.),
f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. nr 292, poz. 1720) oraz
g) uchwały nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
h) niniejszego statutu.

§ 4. 1. Placówka jest jednostką budżetową działającą w oparciu o roczny plan finansowy.
2. Powiat jako organ prowadzący koordynuje i wspiera właściwe funkcjonowanie Placówki oraz zapewnia środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju.

§ 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Podlaski w trybie i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

§ 6. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opieki do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.
2. Placówka tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, które nie mogą być umieszczone w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej.

§ 7. 1. Placówką kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Placówki dokonuje czynności prawnych w imieniu Powiatu Bielskiego na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu.

§ 8. Szczegółowe zasady działania Placówki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 9. Zmian statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-04

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-08-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-04