Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Bielska Podlaskiego nr 93/218/05 z dnia 13 stycznia 2005 r.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg, zwany dalej „Regulaminem", określa organizację, zakres i zasady działania jednostki organizacyjnej Powiatu-Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zm.),
5) uchwały nr III/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
6) Innych ustaw i rozporządzeń regulujących dziedzinę drogownictwa.

§ 3. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. nr 155, poz. 1014 ze zm.), przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu drogownictwa.

§ 4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor będący zwierzchnikiem służbowym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg powoływany i odwoływany przez Starostę po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.

Zakres działań

§ 5. Podstawowym zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest zapewnianie określonego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno-administracyjne, prawne, w szczególności wykonywanie robót budowlanych, remontowych i bieżącej konserwacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego, zachowanie założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni i obiektów inżynierskich, a także estetyki dróg.

§ 6. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
Struktura organizacyjna

§ 7. 1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą:
1) Dyrektor – używa przy znakowaniu spraw symbolu D,
2) Dział Finansowo-Administracyjny – używa przy znakowaniu spraw symbolu Fn,
3) Dział Techniczny – używa przy znakowaniu spraw symbolu T,
4) Służby Drogowe – używa przy znakowaniu spraw symbolu S:
a) Obwód Drogowy w Bielsku Podlaskim,
b) Obwód Drogowy w Brańsku.
2. Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
1) Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie zadań przed Dyrektorem PZD.
2) Szczegółową strukturę PZD określa załącznik graficzny.

§ 8. Do zadań Działu Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz planów finansowania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowanie pasa drogowego itp.
2) opracowywanie planu zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg dróg potrzeb budżetu powiatu.
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki
4) prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, płacowych i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacji emerytalno-rentowej i wynagrodzeń.
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych.
6) bieżąca kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej.
7) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki według przepisów szczególnych.
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków.
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku.
10) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki.
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz obronności kraju.

§ 9. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1. Komórka gospodarki gruntami i ewidencji. Do podstawowych zadań należy:
– nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa i upoważnień do tych nieruchomości,
– nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa i upoważnień,
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
– prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
– sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
W zakres obowiązków wchodzi między innymi:
a) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi,
b) prowadzenie spraw terenowo-prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg i mostów,
c) prowadzenie ewidencji dziatek wchodzących w skład dróg,
d) gromadzenie, przechowywanie oraz aktualizowanie map własności gruntów,
e) uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg,
f) współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznymi,
g) opiniowanie wniosków i postulatów składanych przez osoby prawne i fizyczne dotyczące regulacji prawnej w oparciu o wizje terenowe,
h) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem pasa drogowego,
i) współpraca z komórką administracji oraz komórką utrzymania dróg w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,
j) współpraca z komórką decyzji administracyjnych i komórką utrzymania dróg i mostów przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną,
k) pozyskiwanie informacji o drogach (działania własne lub metoda zleceń) oraz stała nowelizacja informacji,
l) przechowywanie dokumentów dotyczących nadania drogom i obiektom inżynierskim numerów, nazw,
m)  przechowywanie map zasadniczych lub innych nośników informacji dotyczących dróg,
n) prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg z posiadanymi danymi,
p) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych,
q) przetwarzanie danych statystycznych dla celów zarządzania majątkiem drogowym na użytek zarządu jak i zarządcy dróg,
r) współpraca z innymi komórkami zarządu dróg w zakresie urealniania zapisów w dokumentach ewidencyjnych.
2. Komórka ds. administracyjnych, ochrony środowiska i gospodarki zielenią.
Do podstawowych zadań należą:
– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
W zakres obowiązków wchodzi między innymi:
a) opracowywanie propozycji procedury ewentualnie ich zmian dotyczących warunków uzyskania decyzji administracyjnych i postanowień,
b) przyjmowanie i rejestrowanie wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych dotyczących handlu, a także aktualizowanie otrzymanych dokumentów, wniosków i załączników pod względem formalno-prawnym,
c) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych względnie prowadzenia handlu,
d) współpraca z właściwymi organami zarządcy dróg (np. wydziałami geodezji) oraz z komórką gospodarki gruntami w przedmiotowych sprawach,
e) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania stosownych decyzji,
f) kontrola organizacji wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zgodności z postawionymi warunkami,
g) rejestracja wydanych decyzji,
h) kontrola zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie,
i) podejmowanie działań formalno-prawnych w sprawach odstępstw oraz uczestniczenie w procesach odwoławczych,
j) zgromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni wysokiej (inwentaryzacja),
k) wykonanie ekspertyzy stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
l) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z ekspertyz stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
m) nadzór nad planowanym pielęgnowaniem drzew (pielęgnacja sanitarna i techniczna), n) bieżąca kontrola i nadzór nad odwodnieniem dróg oraz urządzeniami do podczyszczania wód,
o) kontrola koszenia zieleni niskiej w pasach rozdziału i w liniach rozgraniczających,
p) kontrola i nadzór nad zabezpieczeniem stanu sanitarnego poboczy,
q) inicjowanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie oddziaływania hałasu (mapy akustyczne) i jego zapobieganie,
r) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych związanych z ochroną środowiska,
np. ekranów akustycznych,
s) współdziałanie z właściwymi organami i służbami ochrony środowiska.
3. Komórka utrzymania dróg i mostów, inżynierii ruchu, planowania, nadzoru i inwestycji.
Do podstawowych zadań należą:
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
– utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
– wprowadzanie ograniczeń lub zmykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
– dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
– opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– pełnienie funkcji inwestora,
– przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
W zakres obowiązków wchodzą między innymi:
a) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przeglądy, badania,
b) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
c) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
d) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
e) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
f) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
g) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
h) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
i) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
j) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
k) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie danych o stanie bezpieczeństwa i warunków ruchu (pomiary ruchu),
l) opracowywanie analiz o stanie bezpieczeństwa i warunkach ruchu,
m) ustalanie, wyznaczanie i oznaczanie miejsc parkingowych, przystanków, przejść dla pieszych, oznakowanie pionowego i poziomego,
n) przygotowywanie (wspólnie z komórką ds. wydawania decyzji administracyjnych) danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt,
o) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu sporządzonych przez innych wykonawców,
p) opiniowanie w zakresie komunikacji opracowań studialnych i projektowych,
q) współdziałanie z Policją oraz z innymi zarządami dróg w zakresie organizacji ruchu,
r) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
s) opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego),
t) inicjowanie i prowadzenie spraw planistycznych budowy nowych dróg i drogowych obiektów mostowych,
u) prowadzenie we własnym zakresie lub poprzez zlecenia badań i analiz układu komunikacyjnego w celu ustalenia potrzeb realizacji inwestycji,
v) opracowywanie projektów planów finansowych budowy i ochrony dróg i drogowych obiektów mostowych, w) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji,
x) współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,
y) prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym wraz z przygotowywaniem materiałów do odbioru technicznego oraz kontrolą stanu obiektów w okresie rękojmi w zakresie robót inwestycyjnych,
z) prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne
zarządu,
za) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
zb) opracowywanie stosownych sprawozdań.
4. Komórka zamówień publicznych.
Do podstawowych zadań należy:
– organizowanie i prowadzenie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru stosowania procedur zamówień publicznych,
– opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
– sporządzanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie rejestru przeprowadzonych procedur i opracowywanie sprawozdań,
– prowadzenie procedur odwoławczych,
– konstruowanie umów oraz porozumień,
– współpracę z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań i kosztorysów.

§ 10. 1) Do zadań Służb Drogowych należy w szczególności:
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
– utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, koordynacja robót w pasie drogowym. W zakres obowiązków wchodzą między innymi:
a) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg. w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przegląd). badania,
b) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
c) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
d) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
e) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
f) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
g) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
h) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
i) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym
utrzymaniu dróg,
j) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
k) planowanie i kontrola grup patrolowo-remontowych.
2. W zakres prac grupy patrolowo-remontowej – wchodzi między innymi:
oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni w sytuacji gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
– wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp nasypów, krawężników i nawierzchni chodników,
oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych,
– zabezpieczenie miejsc awarii obiektów inżynierskich oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
– zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych,
wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie zieleni niskiej w ograniczającej widoczności na skrzyżowaniach,
– utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych, wymiana uszkodzonych znaków,
wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu na i pod obiektami mostowymi
3. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą dwóch obwodów drogowych w Bielsku Podlaskim i w Brańsku.
4. Obszar działania Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski i gmin Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.
5. Obszar działania Obwodu Drogowego w Brańsku obejmuje teren miasta Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki i Rudka.

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków dyrektora oraz pozostałych pracowników zostaną określone w zakresach czynności.
2. Zakres czynności Dyrektora ustala Starosta Powiatu, pozostałych pracowników Dyrektor PZD.
3. Powiatowy Zarząd Dróg posiada obsadę etatową zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przy założeniu 1 etat kalkulacyjny na 15-30 km dróg.
4. Siedzibą PZD i Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim jest część budynku administracyjnego przy ulicy Sportowej 4 w Bielsku Podlaskim, siedzibą Obwodu Drogowego w Brańsku jest budynek administracyjno-gospodarczy w Brzeźnicy gm. Brańsk.
5. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
1) pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę upoważnienia, w tym:
a) decyzje administracyjne,
a) pisma w sprawach kadrowych,
b) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,
c) korespondencja kierowana do:
– Zarządu Powiatu,
– Starosty,
– organów gmin i miast.
2) W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w pkt 1 podpisuje upoważniony przez niego pracownik PZD.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Leszek Aleksiejuk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Bogumiła Jaszczołt

Wprowadzający: Bogumiła Jaszczołt

Data wprowadzenia: 2007-04-03

Modyfikujący: Bogumiła Jaszczołt

Data modyfikacji: 2014-08-19

Opublikował: Bogumiła Jaszczołt

Data publikacji: 2007-04-03