Sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawo do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się poprzez:

1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w przypadku osoby której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – w przypadku osoby która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

3) przedłożenie zaświadczenia (potwierdzającego uprawnienie osób – wdów lub wdowców – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych), o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – w przypadku osoby która uzyskała takie zaświadczenie;

4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – w przypadku osoby, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego;

5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby, która nie ukończyła 26. roku życia i osoby, która ukończyła 65. rok życia (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy);

6) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanej w niżej wskazanym wzorze oświadczenia – w przypadku osoby, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osobie uprawnionej (z wyłączeniem osoby która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty) wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 niniejszej informacji.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-12-23