Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wszelkie dziedziny prawa z wyłączeniem spraw:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
– spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez:
1) adwokatów,
2) radców prawnych,
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z upoważnienia wyżej wskazanych osób, aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich,
4) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych organizacjom pozarządowym nieodpłatna pomoc prawna może być również świadczona przez:
a) doradcę podatkowego – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) osobę która:
– ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
– korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane w punkcie 4b niniejszej informacji, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

Załączniki do treści

  • Oświadczenie osoby uprawnionej.docx (DOCX, 16,35 KB)

    Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U., poz. 1255)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2016-12-23

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-12-23