Budowa hali sportowej przy II LO – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zarząd Powiatu Bielskiego zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim na działkach o nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne
Powiat Bielski ubiegał się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5. Rewitalizacja. Ponieważ postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu 30.03.2018 r., a planowany termin rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektu do dofinansowania w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów określony został czerwiec-listopad 2018 r., zamawiający w rozdziale XXV specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5. Rewitalizacja.

Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ w wyniku oceny formalno-merytorycznej wniosek o dofinansowanie został odrzucony z powodu niespełnienie kryteriów formalnych obligatoryjnych.

 

Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-07-27

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-07-27