Informacja o wyborze oferty

Bielsk Podlaski, 31.03.2015 r.

GK.272.4.2015


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Starosta Bielski zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 790, położonej w obrębie ewidencyjnym Siekluki gm. Boćki, w ramach realizacji operacji pn. „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki–Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183:
- cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 159 999,00 zł,
- okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem: 13 miesięcy.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający stwierdził, iż złożona oferta spełnia wymogi formalne i jest ważna oraz przyznał ofercie następującą punktację:
1. kryterium: cena ofertowa brutto - waga 96%:96 punktów,
2. kryterium: okres gwarancji – waga 4%: 4 punkty,
    łączna punktacja: 100 punktów.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono jedną ofertę, która nie podlega odrzuceniu i w toku oceny uzyskała maksymalną liczbę punktów, zatem oferta ta złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183

została wybrana jako najkorzystniejsza.

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta
 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Perkowska

Data wytworzenia: 2015-03-31

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2015-04-01

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2015-04-01