Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka, powierzchnia 0,1233 ha

GM.6840.8.1.2015

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/5 o powierzchni 0,1233 ha, położonej na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00075649/9.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3650/5 o powierzchni 0,1233 ha, położona jest na terenie miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej, w sąsiedztwie innych terenów zabudowanych i gruntów zabudowanych na terenach ornych. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: linia elektroenergetyczna, wodociąg uliczny, kanalizacja sanitarna, droga o nawierzchni bitumicznej.

Nieruchomość gruntowa posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00075649/9.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 3650/5 o pow. 0,1233 ha, znajduje się na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto na nieruchomości nie są planowane inwestycje celu publicznego.

Aktualnie zawarta jest umowa dzierżawy gruntu pod garaż, położony na części działki nr 3650/5, na okres do dnia 30 września 2017 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 93 708,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 pokój nr 107 (I piętro) .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 20 lipca 2017 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 20 lipca 2017 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, wpisów w księgach wieczystych oraz koszty wznowienia znaków granicznych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie zabudowanej nieruchomości.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby do dnia zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargach zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

Z up. Starosty,

 

Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-05-31

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-05-31