Przetarg na sprzedaż nieruchomości po byłej Bursie Szkolnej

GM.6840.2.2015

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, posiadającej założoną księgę wieczystą nr BI1P/00022381/6.

Nieruchomość, położona w obrębie 3 miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza 122 o pow. 0,6730 ha, posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00022381/6. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 2596/15 o pow. 0,6730 ha zabudowana jest budynkiem byłej Bursy Szkolnej, magazynem żywności, budynkiem gospodarczym o łącznej powierzchni zabudowy 2 089,00 mkw. i powierzchni użytkowej 6 775,60 mkw. Dostęp do nieruchomości z ulic: Mickiewicza, Widowskiej i Kazanowskiego. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej posadowione jest poza granicą działki 2596/15.

Na obszarze, na którym położona jest nieruchomość, miasto Bielsk Podlaski nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki, oznaczonej numerem 2596/10, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 2596/9 (z której w wyniku podziału powstały działki 2596/14 i 2596/15) na całej jej długości do ul. Kazanowskiego oraz ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, poprzez zezwolenie MPEC SA w Bielsku Podlaskim na zajęcie pasa gruntu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, celem budowy wysokoparametrowej preizolowanej sieci cieplnej oraz zobowiązanie właściciela nieruchomości do jej udostępnienia, w celu wykonywania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii. Aktualnie zawarta jest umowa najmu części nieruchomości dotycząca garażu o pow. 19 mkw. położonego na terenie nieruchomości w budynku gospodarczym, na okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 2 950 000,00 złotych brutto.

Wysokość wadium wynosi: 295 000,00 złotych.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ppkt a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. nr 177, poz. 710 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 13.00 w pokoju nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 (I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 14 lipca 2017 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób, aby do dnia 14 lipca 2017 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie zabudowanej nieruchomości.

Nabywca, który wygra przetarg, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby do dnia zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-05-10