Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Ploskach

GM.6840.12.2016

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 252/4 o powierzchni 0,9300 ha, położonej w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1P/00042711/5.

Nieruchomość położona w obrębie Ploski, gmina Bielsk Podlaski o pow. 0,9300 ha, posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą nr BI1P/00042711/5.

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 252/4 zabudowana jest 8 domkami campingowymi drewnianymi o powierzchni użytkowej 29 mkw. każdy. Na nieruchomości znajdują się 2 kontenery sanitarne blaszane o pow. 15 mkw. każdy. Część działki ogrodzona jest parkanem metalowym z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami.

Nieruchomość usytuowana jest na terenach leśnych w odległości ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 19, w odległości kilkuset metrów od rzeki Narew. Położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych, leśnych, rekreacyjno-wypoczynkowych. Przez teren działki poza obszarem ogrodzonym, przebiega dojazd w kierunku wschodnim, do nieruchomości sąsiednich, na którym mieszczą się ośrodki wypoczynkowe, w tym obiekt całoroczny pod nazwą Ptasia Osada.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Bielsk Podlaski, decyzją nr RGP.6730.13.2016 z dnia 15 września 2016 r., ustalił warunki zabudowy działki dla inwestycji w zakresie budowy budynku pensjonatu oraz przebudowy zjazdów.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 252/4 o pow. 0,93 ha, położona w obrębie 38 Ploski, gmina Bielsk Podlaski, wykazana jest jako użytek „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest ograniczona w rozporządzaniu.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 55 000,00 złotych brutto, z czego: 92,09% stanowi cena gruntu, a 7,91% cena za 2 kontenery blaszane.

Wysokość wadium wynosi 6000,00 złotych.

Cena sprzedaży, która uzyskana zostanie w przetargu określona zostanie w wysokości proporcji procentowych:
a) 92,09% – cena gruntu, podlegająca zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
b) 7,91% – cena kontenerów blaszanych, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stawka VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17 pokój nr 107 (I piętro) .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 22 sierpnia 2017 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim: Bank Spółdzielczy w Brańsku nr 62 8063 0001 0070 0706 9020 0003, w taki sposób aby do dnia 22 sierpnia 2017 r. (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium).

Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego, wpisów w księgach wieczystych oraz koszty wznowienia znaków granicznych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie zabudowanej nieruchomości.

Nabywca, który wygra przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg jest zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby do dnia zawarcia umowy sprzedaży została odnotowana na koncie bankowym Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, a w szczególności kosztów podatku od nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Bielski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, ul. 3 Maja 17 i ul. 11 Listopada 4 i opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiatbielski.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17, pokój nr 107 lub 108, tel. 85 833 10 93 lub 85 833 10 94.

 

Piotr Bożko
Wicestarosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Bożko

Data wytworzenia: 2017-07-11

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-07-11