Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa

GM.6840.4.2017
GM.6840.5.2017

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości w złotych brutto (uwzględnia zwolnienie od podatków od towarów i usług)
1.

KW BI1P/00085595/8

3650/10

Powiat: bielski
Gmina: Bielsk Podlaski
Obręb: 3 Bielsk Podlaski

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,26 mkw., pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 7,40 mkw. i udział w wysokości 5766/64548 części w nieruchomości wspólnej. Lokal mieszkalny oznaczony nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w części nieruchomości wspólnej, znajdujący się w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/10 o pow. 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b. Przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej najemcy lokalu. 125 990,00 zł
(12 599,00 zł po uwzględnieniu przysługującej bonifikaty)
2.

KW BI1P/00085595/8

3650/10

Powiat: bielski
Gmina: Bielsk Podlaski
Obręb: 3 Bielsk Podlaski

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,72 mkw., pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 4,10 mkw. i udział w wysokości 4482/64548 części w nieruchomości wspólnej. Lokal mieszkalny oznaczony nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w części nieruchomości wspólnej, znajdujący się w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem geodezyjnym 3650/10 o pow. 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b. Przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej najemcy lokalu. 99 950,00 zł
(9 995,00 zł po uwzględnieniu przysługującej bonifikaty)


Zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Wojewoda Podlaski przyznał pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 50,26 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,40 mkw. i udziałem w wysokości 5766/64548 części w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, która w udziale w wysokości 15924/64548 części stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3650/10 o powierzchni 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b i wyraził zgodę Staroście Bielskiemu na sprzedaż w drodze bezprzetargowej najemcy - Zofii Tałuć – oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. Wojewoda Podlaski przyznał pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 40,72 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 4,10 mkw. i udziałem w wysokości 4482/64548 części w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, która w udziale w wysokości 15924/64548 części stanowi własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3650/10 o powierzchni 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b i wyraził zgodę Staroście Bielskiemu na sprzedaż w drodze bezprzetargowej najemcy - Agnieszce Bosiackiej – oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Na obszarze, na którym położone są lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, Miasto Bielsk Podlaski nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W przeważającej części nieruchomość znajduje się na terenie, który zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonym uchwałą nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną intensywną, oznaczoną na rysunku Studium symbolem 4MW. Pozostała część działki według studium przeznaczona jest pod zabudowę usługową, oznaczoną na rysunku studium symbolem 4U. Działka nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.). Na nieruchomości nie jest planowana inwestycja celu publicznego.

Wykaz niniejszy wywieszono w dniu 25 stycznia 2018 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, a także zamieszczono na stronach internetowych: www.powiatbielski.pl, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Z up. Starosty,

 

Ryszard Anusiewicz
Sekretarza Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ryszard Anusiewicz

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-01-25