Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, stanowiących własność Skarbu Państwa

GM.6820.2.19.2015

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego.

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wartość przedmiotu darowizny
1.

KW BI1P/00102027/2

430/1

Powiat: bielski
Gmina: Bielsk Podlaski
Obręb: 0042 Rajsk

0,0080 Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 430/1 o powierzchni 0,0080 ha, położona w obrębie wsi Rajsk, gmina Bielsk Podlaski, opis użytku „dr”. Przeznaczenie do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego, na cel publiczny w zakresie dróg publicznych. 127,20 zł


Zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. Wojewoda Podlaski wyraził zgodę Staroście Bielskiemu, wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej, na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 430/1 o powierzchni 0,0080 ha, położonej w obrębie 0042 Rajsk, gmina Bielsk Podlaski, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze BI1P/00102027/2, na rzecz Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie dróg publicznych.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 430/1, położona w obrębie Rajsk, gmina Bielsk Podlaski nie jest objęta miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk, nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy na ww. działkę, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu oraz że ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji, a Gmina Bielsk Podlaski nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk Podlaski zatwierdzonym uchwałą nr XXV/139/97 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 listopada 1997 r. oraz zmiany zatwierdzonej uchwałą nr XVII/87/08 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2017 r., działka nr 430/1 położona jest w obszarze rozwoju zabudowy zagrodowej.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), winny składać wnioski o nabycie nieruchomości do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 w terminie do dnia 13 marca 2018 r.

Wykaz niniejszy wywieszono w dniu 30 stycznia 2018 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.

Z up. Starosty

 

Ryszard Anusiewicz
Sekretarza Powiatu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Ryszard Anusiewicz

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-01-31