Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych – wybór oferty

GK.272.3.2017

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, że w postępowaniu w sprawie udziele-nia zamówienia publicznego na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych w ramach działania PROW 2007-2013 oraz sporządzenie dokumentacji
do przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne i opracowanie doku-mentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów dla zalesionych gruntów rolnych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zosta-ła wybrana oferta złożona przez:
Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.
Grzegorz Kotyński i Jerzy Kołomyjski
15-084 Białystok, ul. Orzeszkowej 32.

Wybrani Wykonawcy zaoferowali najniższą cenę za cały przedmiot zamówienia, wynoszącą 13 407,00 zł brutto (10 900,00 zł netto).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w niniejszym postępowaniu ponadto ofertę złożyli Wyko-nawcy:
1. Podlaskie Biuro Geodezji Sp. z o.o.
15-085 Białystok ul. J.K. Branickiego 15
– cena oferty: 26 764,80 zł brutto (21 760,00 zł netto),
2. Józef Olszewski
17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 72B/15
– cena oferty: 24 000,00 zł brutto (24 000,00 zł netto),
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Handlowe
Janusz Karpowicz
07-410 Ostrołęka ul. Gomulickiego 35
– cena oferty: 13 530,00 zł brutto (11 000,00 zł netto),
4. Ryszard Kielar
21-104 Niedźwiada, Tarło 36
– cena oferty: 14 500,00 zł brutto (14 500,00 zł netto).

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 22 000,00 zł.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2017-07-06

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2017-07-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-07-06