Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
– wywiązują sie z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
– uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pełnienie funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w tej rodzinie. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 120 proc. podstawy, tj. do 1976,40 zł., nie mniej jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszania sie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 085 833-26-76.

 

Urszula Kitlas-Bańkowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Kitlas-Bańkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wytworzenia: 2008-10-24

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2008-10-27

Data modyfikacji: 2008-10-27

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2008-10-27