Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Bielsku Podlaskim:
Materiały zostaną udostępnione na pisemny wniosek kandydata złożony do Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w miejscu określonym przez Przewodniczącego, tj. w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 (Biuro Obsługi Klienta).

3. Stanowisko objęte konkursem:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1 (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej od dnia 1 maja 2021 r.).

4. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Kandydat na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim powinien spełniać wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.), tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć pisemne, kompletne i podpisane oferty zawierające:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) koncepcja funkcjonowania szpitala i poradni specjalistycznych;
7) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym konkursem;
11) oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
12) oświadczenie kandydata, o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o konkursie).

6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15.00, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski (decyduje data wpływu oferty do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski”.
2. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty przedłożone w odpisach lub kopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym potwierdzenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

7. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą nr XXII/132/21 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
2. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, w sali posiedzeń nr 207 (II piętro). Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi dnia 9 marca 2021 r. o godzinie 11.00.
3. O wyznaczonej dacie przeprowadzenia konkursu każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie w formie pisemnej lub telefonicznie.
4. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

8. Klauzula informacyjna:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski, z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.
Szczegółowy Obowiązek Informacyjny umieszczony jest na stronie BIP Urzędu: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/starostwo/ochrona_danych_osobowyc.html.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2021-02-25

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-02-26

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2021-02-25