Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych

Zarząd Powiatu Bielskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 poz. 931) – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1311, ze zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych – w skrócie UODO w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk Podlaski” w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46 (parter budynku) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim).

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Bielskiego. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

 

Obowiązek informacyjny
– Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46.
– Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa.
– W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres iod_starostwo_bielskpodlaski@podlaskie.pl
– Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2018-06-08

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-06-08

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-06-08