Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe;
6) doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok stażu pracy w administracji;
7) obsługa komputera – MS Office (Word, Excel).

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość teoretyczna i praktyczna prawa wynikającego z przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeń do ustaw;
2) dokładność i staranność w pracy;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji pojazdów, naliczania kar pieniężnych w związku z art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.);
2) prowadzenie spraw z zakresu licencji na krajowy transport drogowy, zaświadczeń na potrzeby własne i zezwoleń na transport regularny;
3) obsługa klienta;
4) dokonywanie zmian danych pojazdu i ich właścicieli;
5) wykonywanie czynności związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów.
6) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych;
7) prowadzenie wszelkiej korespondencji z zakresu powierzonych obowiązków;
8) przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego z zakresu powierzonych obowiązków.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Pracownik zatrudniony na stanowisku podinspektora wykonywać będzie prace biurowe z wykorzystaniem sprzętów: monitor ekranowy, kserokopiarka, drukarka, telefon. Pomieszczenia biura spełniają wymagania w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Wymiar czasu pracy – 1 etat. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej BIP);
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
7) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, o które kandydat się ubiega;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
11) ewentualnie inne dokumenty zawierające m.in. informacje dotyczące pracy w samorządzie, odbycia służby przygotowawczej.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na okres sześciu miesięcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282). W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych w okresie sześciu miesięcy, wyrażam zgodę na ich komisyjne zniszczenie.
Zapoznałem/łam się z obowiązkiem informacyjnym Administratora danych umieszczonym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i rozumiem moje prawa wynikające z RODO”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w biurze obsługi klienta tut. Starostwa lub przesłać w terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 15.30 (liczy się data i godzina wpływu do urzędu) na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert, bez udziału kandydatów, nastąpi w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 10.00.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46 (pok. 409) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Ogłoszenia/Nabór pracowników. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 833 26 19 lub 85 833 26 23 – naczelnik wydziału, 85 833 26 52 – kadry.

Informacja o ilości osób aplikujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i merytoryczne oraz dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

Przed zawarciem umowy w drodze naboru kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Brak zaświadczenia uniemożliwi podpisanie umowy o pracę.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym w skrócie: „RODO”, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim dostępne są na stronie:
http://bip.powiatbielski.pl/starostwo/ochrona_danych_osobowyc.html

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru kandydatów.

 

Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Jerzy Snarski

Data wytworzenia: 2021-03-01

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2021-03-01

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2021-03-01