Informacja Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim o zawartym partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim, działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.), uchwałą nr 128/464/10 z dnia 23 lutego 2010 r. wybrał Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok jako partnera w celu wspólnej realizacji projektu ,,Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W związku z powyższym dnia 8 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem” pomiędzy Powiatem Bielskim (Liderem Partnerstwa) z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, reprezentowanym przez Sławomira Jerzego Snarskiego – Starostę Bielskiego oraz Piotra Bożko – Wicestarostę a Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej (Partnerem) z siedzibą w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 26, lok 1, reprezentowanym przez Krzysztofa Mnicha – Prezesa Zarządu oraz Marcina Ulanowskiego – Członka Zarządu.

Strony ustaliły następujący podział zadań między partnerami:

1) Powiat Bielski jest odpowiedzialny za:
1. złożenie w wyznaczonym terminie projektu (wniosku o dofinansowanie) do właściwej Instytucji Wdrażającej;
2. bieżąca korespondencja z Instytucją Pośredniczącą oraz reprezentowanie Beneficjenta na zewnątrz;
3. przeprowadzenie rekrutacji na kolejne etapy szkolenia (edycje);
4. kompleksowe zarządzanie projektem;
5. zarządzanie finansami projektu;
6. prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu (finansowo-księgowej, kancelaryjno- ogólnej i organizacyjnej);
7. monitoring i ewaluacja projektu;
8. zaangażowanie kadry (Kierownika Projektu, Asystenta ds. Promocji, Rekrutacji i Monitoringu, Księgowej) niezbędnej do wspólnego zarządzania i realizacji projektu.

2) Stowarzyszenie Europartner AKIE jest odpowiedzialne za:
1. opracowanie wniosku o dofinansowanie w wymaganej formie;
2. wsparcie promocji projektu i wszelkie działania marketingowe projektu;
3. rekrutacja, nabór, zatrudnienie niezbędnej kadry (Koordynatora Projektu, Specjalisty ds. Szkoleń, Doradztwa i Ewaluacji, Specjalisty ds. Rozliczeń) do realizacji projektu w kwestiach:
1) kompleksowej koordynacji projektem;
2) obsługi formalno- organizacyjnej szkoleń i doradztwa;
3) rozliczenia finansowego powierzonych działań projektu;
4) sprawozdawczości z zakresu powierzonych działań projektu;
5) doradztwa prawno-ekonomicznego;
6) wsparcia procesu wyboru biznes planów do dofinansowania;
4. wsparcie działań związanych z rekrutacją projektu;
5. kontakt z Liderem w zakresie realizacji działań powierzonych Partnerowi;
6. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów z realizacji projektu w zakresie realizowanym bezpośrednio przez Partnera lub Podwykonawców Partnera;
7. przygotowanie zaplecza na potrzeby projektu (przygotowanie sal szkoleniowych i doradczych);
8.z apewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników projektu;
9. prowadzenie dokumentacji projektowej w kwestiach organizacyjnych nałożonych przepisami prawa oraz innymi wymogami;
10. prowadzenie strony internetowej projektu.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Martyniuk

Data wytworzenia: 2010-04-08

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2010-04-15