Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Widowo gm. Bielsk Podlaski

Na podstawie § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.) informuję o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Widowo gm. Bielsk Podlaski, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Miasta Bielsk Podlaski w obrębach ewidencyjnych: Hołowiesk, Studziwody i Bielsk Podlaski oraz Gminy Bielsk Podlaski w obrębach ewidencyjnych: Augustowo, Ogrodniki, Orzechowicze, Proniewicze, Widowo. Podstawę w/w działań stanowi art. 24a ust. 1 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 oraz art. 7d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach i krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zawarte w dniu 23 marca 2016 r. pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Powiatem Bielskim oraz zarządzenie nr 1/2017 Starosty Bielskiego z dnia 9 stycznia 2017 r.. Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek wykona LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Brzeska 97, działające na podstawie umowy nr GI-MZUT.0742.15.2016 zawartej w dniu 3 listopada 2016 r. z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Szczegółowe informacje dotyczące czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, w tym oznaczenia działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności oraz czasu i miejsca ich rozpoczęcia, zawiera załącznik do niniejszej informacji: „Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych”. Z upoważnienia Starosty Beata Perkowska zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Perkowska

Data wytworzenia: 2017-08-18

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2017-08-18