Rozbudowa ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zgodnie z art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496), oraz art. 49 i art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 1257 ze.zm.) zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski z 19.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi nr 107393B ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim od km 0+018,44 do km 0+634,97 wraz z przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej”, położonej na nieruchomościach:

1.1. Działki objęte inwestycją w istniejącym pasie drogowym ulicy Pogodnej:
działki oznaczone nr nr ewid.: 3468/36, 3450/3, 3468/38, 3468/40, 3441/4, 3468/42, 3468/45, 3425/27, 3468/46, 3468/49, 3413/26, 3468/34, 3408/18 Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

1.2. Działki do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy ulicy Pogodnej z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:
działki oznaczone nr nr ewid. 3468/6, 3468/106, 3402/5, 3455, 3468/37, 3468/44, 3468/47, 3468/48, 3468/50, 3468/52, 3468/53, 3468/54, 3468/55, 3468/56, 3468/57, 3468/58, 3468/59, 3468/60, 3468/79, 3404/11, 3401/9, 3400/36 Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

1.3. Działki do przejęcia w całości pod pas drogowy ulicy Pogodnej:
działki oznaczone nr nr ewid.: 3403/17, 3405/12; 3468/72, 3468/76, 3467 - Obręb ewidencyjny, 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

1.4. Działki do czasowego zajęcia na czas wykonywania robót:
1) część działki nr ewidencyjny 3468/91 - Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski
2) część działki nr ewid. 3468/92- Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski
3) część działki nr ewid. 7/2, pas drogowy ul. Białowieskiej, Obręb ewidencyjny 200301_1.0001 Hołowiesk, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski
4) część działki nr ewid. 7/1, pas drogowy ul. Orlańskiej - Obręb ewidencyjny 200301_1.0001 Hołowiesk, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

Jednocześnie stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że akta dotyczące tej sprawy zostały skompletowane.

Strona ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia w tutejszym Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 4 w pokoju 206 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.

Z up. Starosty

 

mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Leszczyński

Data wytworzenia: 2018-08-06

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-07