Rozbudowa ulicy Warzywnej w Bielsku Podlaskim

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim zgodnie z art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496), oraz art. 49 i art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 1257 ze.zm.) zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski z 19.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi nr 107363B ulicy Warzywnej od km 0+003,68 do km 0+667,60 wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą nr 2272B ul. Chmielną w Bielsku Podlaskim oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, położonej na nieruchomościach:

1.1. działki oznaczone nr ewid. 3397, 3396/46, 3396/55, 3396/31, 3396/65, 3396/39, 3396/49, 3396/69, 3396/33, 3396/57, 3396/61, 3396/59, 3396/48, 3396/67, 3396/41 w istniejącym pasie drogowym drogi wewnętrznej ulicy Warzywnej do przejęcia w całości pod pas drogowy drogi gminnej Nr 107363B tj. ulicy Warzywnej, Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

1.2. działki oznaczone nr ewid. 3399, 3396/43, 3396/44, 3396/7, 3396/8, 3396/10, 3396/16, 3400/23 do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy drogi gminnej Nr 107363B tj. ulicy Warzywnej, Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

1.3. do czasowego zajęcia na czas wykonywania robót przewiduje się część działki nr ewid. 3091/1 (pas drogowy ul. Chmielnej)., Obręb ewidencyjny 200301_1.0003 Bielsk Podlaski, Jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski

Jednocześnie stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że akta dotyczące tej sprawy zostały skompletowane.

Strona ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia w tutejszym Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 11 Listopada 4 w pokoju 206 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz w prasie lokalnej.

Z up. Starosty

 

mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Leszczyński

Data wytworzenia: 2018-08-06

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2018-08-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2018-08-07