Budowa elekroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na nieruchomociach o nr geod. 3440/2, 3440/3, 3439, 3608/13, 3609, 3608/11, 3608/14, 3610, 3612, 3611/2 położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie ewid. 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, 2021-02-12

Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
AŚ.6743.16.2021        Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 30 a, pkt. 3, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)   Prawo budowlane po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 2021-01-22 (data wpływu do tut. organu) Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Gracjana  Jończak, uprzejmie informuje, że
 

nie wniósł sprzeciwu
     

  w terminie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ww. Prawa budowlanego.w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do budowy elekroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na nieruchomociach o nr geod. 3440/2, 3440/3, 3439, 3608/13, 3609, 3608/11, 3608/14, 3610, 3612, 3611/2 położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie ewid. 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski.
Inwestycja obejmuje budowę elekroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na w/w nieruchomościach położonych przy ul. Białowieskiej w obrebie ewid. 3 Bielsk Podlaski, w jednostce ewid. Bielsk Podlaski, składającej się z sześciu odcinków o łącznej długości 145 m na podstawie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29.09.2020 r. znak: GP.6733.11.2020.PK oraz zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski nr XXVII/130/08 z dnia 12.08.2008 r. według projektu wykonanego przez projektanta mgr inż. Gracjana Jończak, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr PDL/0167/PWBE/17.
Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński
Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 a/a

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. STAROSTY mgr inż. arch. Tadeusz Leszczyński Naczelnik Wydziału Arch. Bud. Ochr. Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Data wytworzenia: 2021-02-12

Wprowadzający: Paulina Kustyniuk

Modyfikujący: Paulina Kustyniuk

Data modyfikacji: 2021-02-12

Opublikował: Paulina Kustyniuk

Data publikacji: 2021-02-12