Dług publiczny

Pojęcie państwowego długu publicznego definiuje ustawa o finansach publicznych w art. 10. Obejmuje on zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) przyjętych depozytów,
4) wymagalnych zobowiązań:
a) jednostek budżetowych,
b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-31

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-31