Uchwała nr 26/73/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt. 3 lit. a-c, art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 69, poz. 962, nr 169, poz.1420, z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88 poz. 587) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Bielskiego za II kwartał 2007 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały. Dane w informacji wykazywane są narastająco od początku roku budżetowego.

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bielskiemu.

 

Przewodniczący
mgr Piotr Bożko, Wicestarosta

Członkowie Zarządu Powiatu
Zbigniew Jan Szpakowski, Członek Zarządu Powiatu
Mirosław Bałło, Członek Zarządu Powiatu

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-08-06

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-08-06

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-08-06