Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/13 Starosty Bielskiego z dnia 13 czerwca 2013 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
2. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie przy naborze na wolne stanowiska tych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego, których nie dotyczą odrębne przepisy w tym zakresie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, zwanym dalej Starostwem Powiatowym;
2) staroście – należy przez to rozumieć starostę bielskiego;
3) kierowniku – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których ustalono inny tytuł służbowy, wchodzących w skład Starostwa Powiatowego;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, odpowiednio: wydział, referat, samodzielne stanowisko;
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe;
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Bielski;
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.);
8) wolnym stanowisku urzędniczym – należy przez to rozumieć stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik;
9) nieposzlakowanej opinii kandydata na pracownika – należy przez to rozumieć opinię podkreślającą dobre cechy osobowości kandydata, takie jak: bezstronność, uczciwość, odpowiedzialność, przestrzeganie norm prawnych i moralnych w życiu osobistym i zawodowym, oraz określającą kandydata jako budzącego zaufanie i szacunek w społeczności lokalnej, posiadającego autorytet, który poprzez brak kompromitujących go faktów nie będzie narażony na szantaż i daje rękojmię etycznego postępowania również na stanowisku pracy.
4. Zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego naboru, następuje na podstawie umowy o pracę.
5. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy.
6. Na stanowisko sekretarza powiatu może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
7. Regulamin nie ma zastosowania do:
1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
2) stanowisk pomocniczych i obsługi;
3) pracowników, których status określają przepisy inne niż ustawa;
4) pracowników zatrudnianych na zastępstwo osób przebywających na zwolnieniu chorobowym, na urlopie macierzyńskim lub na urlopie z powodów losowych ;
5) stanowisk doradców i asystentów;
6) pracowników przeniesionych do pracy z innych jednostek samorządowych;
7) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego, przy czym:
a) awansowanie pracowników lub przesunięcie wewnętrzne na inne stanowisko odbywa się na podstawie art. 20 ustawy i dotyczy jedynie pracowników wykazujących inicjatywę w pracy i sumiennie wykonujących swoje obowiązki oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i spełniających formalne wymogi określone dla danego stanowiska pracy,
b) o zmianę stanowiska urzędniczego wnioskuje przełożony pracownika za pośrednictwem sekretarza powiatu, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
c) nie przewiduje się awansu na stanowisko urzędnicze ze stanowiska obsługi.

Rozdział 2. Planowanie rekrutacji

§ 2. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do bieżącego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących powstać w niedalekiej przyszłości wakatów.
2. Potrzeba stworzenia nowego stanowiska pracy może pojawić się w szczególności w wyniku:
1) planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa;
2) zmiany przepisów nakładających na Powiat nowe kompetencje i zadania;
3) naturalnych zmian w stanie zasobów kadrowych (przejście na emeryturę, rentę itp.).
3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje starosta, w oparciu o wniosek o wakującym stanowisku urzędniczym w Starostwie przekazany przez kierownika komórki organizacyjnej za pośrednictwem sekretarza powiatu.
4. Wniosek o przyjęcie nowego pracownika, o którym mowa w ust. 3, powinien być przekazany co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji sekretarza powiatu – wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 – opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy wraz z analizą skutków finansowych oraz zakresem czynności. Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko;
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osoby, która ma zajmować dane stanowisko;
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz przedstawienie skutków finansowych związanych z wyposażeniem danego stanowiska;
4) określenie zakresu odpowiedzialności;
5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
7. Akceptacja opisu stanowiska pracy oraz zgoda starosty na zatrudnienie pracownika powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko.
8. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.
9. Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie jak najlepszych pracowników na wolne stanowiska.

Rozdział 3. Etapy naboru

§ 3. Nabór obejmuje następujące etapy:
1) powołanie komisji rekrutacyjnej;
2) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko;
3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;
4) wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych;
5) merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych;
6) ogłoszenie informacji, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymogi formalne i merytoryczne;
7) postępowanie sprawdzające, na które składa się:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna;
8) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru;
9) podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę;
10) ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział 4. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 4. 1. Komisję rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem członkom Komisji pełnionych w niej funkcji) powołuje starosta.
2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
1) sekretarz powiatu;
2) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr;
3) kierownik komórki organizacyjnej właściwy merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy nabór.
3. Jeżeli nabór dotyczy stanowiska kierowniczego, to w skład Komisji wchodzą:
1) wicestarosta;
2) sekretarz powiatu;
3) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr.
4. Jeżeli nabór dotyczy sekretarza powiatu, to w skład Komisji wchodzą:
1) wicestarosta;
2) naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego lub inna osoba wskazana przez starostę;
3) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr.
5. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
6. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
7. Obsługę techniczną Komisji rekrutacyjnej zapewnia Wydział Organizacyjno-Prawny.

Rozdział 5. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

§ 5. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP, oraz na tablicy informacyjnej Starostwa, a ponadto w przypadku naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki – w siedzibie tej jednostki.
2. Możliwe jest umieszczenie informacji o ogłoszeniu dodatkowo w innych miejscach, np. w:
1) urzędach pracy;
2) prasie;
3) akademickich biurach karier;
4) serwisach internetowych innych niż BIP.
3. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
1) nazwę i adres jednostki, której dotyczy nabór;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska oraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 proc.,
7) wskazanie wymaganych dokumentów;
8) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 3 pkt 3, określa się w sposób następujący:
1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.
5. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.
6. Wzór ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział 6. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 6. 1. Po ogłoszeniu, o którym mowa w § 5, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska wydane przez lekarza medycyny pracy;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
7) oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu;
9) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
10) inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.
3. Kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, autorską propozycję pracy w danej komórce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i wyłącznie w formie pisemnej. Nie dopuszcza się formy elektronicznej.
5. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza określonymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko. Dokumenty dostarczane pocztą poza procesem naboru, podlegają zwrotowi do nadawcy.

Rozdział 7. Przeprowadzenie konkursu

§ 7. Konkurs na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu;
2) w drugim etapie, który składa się z:
a) testu kwalifikacyjnego,
b) rozmowy kwalifikacyjnej
– dochodzi do wyłonienia kandydata.

§ 8. Ocena formalna złożonych aplikacji
1. Analiza formalna dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
2. Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku i jego dopuszczenie do dalszego etapu konkursu.
3. Warunkiem udziału kandydata w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnienie wymogów formalnych wynikających z treści art. 6 ustawy oraz zawartych w ogłoszeniu o naborze.
4. Z oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie Komisji.

§ 9. Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych
1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi punkty ogółem w skali od 1 do 5, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:
1) wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne wymagane na zajmowanym stanowisku);
2) szczególne kwalifikacje (określone przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej), wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe;
3) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;
4) odbytą służbę przygotowawczą, zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu;
5) doświadczenie zawodowe ogólne.
2. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej sporządza się i upublicznia informację, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymagania określone w ogłoszeniu.
3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostają o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej.
4. Informację o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 10. Test kwalifikacyjny
1. Test kwalifikacyjny opracowywany jest przez Komisję rekrutacyjną lub inne wskazane przez starostę osoby.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Test składa się z osiemnastu pytań, po sześć z każdego z niżej wymienionych bloków tematycznych:
1) wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania samorządu i problematyki ustrojowej;
2) wiedza z zakresu Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
3) wiedza specjalistyczna merytorycznie związana ze stanowiskiem objętym naborem.
4. Każda poprawna odpowiedź na pytanie testu punktowana jest jednym punktem, zaś za odpowiedź nieprawidłową przyznaje się 0 punktów, przy czym łącznie można przyznać maksymalnie 18 pkt.
5. Sprawdzone testy parafują wszyscy członkowie Komisji rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów aplikacyjnych odpowiednio każdego z kandydatów.

§ 11. Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja, poprzez bezpośredni kontakt z kandydatem, informacji zawartych w aplikacji oraz poznanie i ocena:
1) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
2) posiadanej wiedzy na temat jednostki organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o stanowisko;
3) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
4) celów zawodowych kandydata.
2. Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową przez każdego z członków komisji w skali od 1 do 6, po zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych oraz w przypadku naboru na stanowiska kierownicze – analizie autorskiej propozycji pracy na stanowisku kierowniczym, o której mowa w § 6 ust. 3. Z przebiegu rozmowy sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie Komisji.

§ 12. 1. Po przeprowadzeniu konkursu Komisja rekrutacyjna ustala jego wynik wskazując kandydata, który uzyskał największą, jednak nie mniejszą niż 20, sumę punktów.
2. Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
3. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów, wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2 ustawy;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie danego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.
4. Wzór protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
5. Wypełniony i podpisany przez Komisję protokół, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez starostę bądź odpowiednio przez Zarząd Powiatu.
6. Zatwierdzenie wyników naboru kończy procedurę wyłonienia kandydata.

Rozdział 8. Ogłoszenie wyników naboru

§ 13. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru upowszechniana jest przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, której dotyczył przeprowadzony nabór oraz jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejscowość zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego z kandydatów.
3. Wzór informacji o wynikach naboru stanowią załączniki nr 6 i nr 6a do Regulaminu.
4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole dotyczącym tego naboru. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 9. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały wymienione w protokole, będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów są im odsyłane lub odbierane przez nich osobiście.

Rozdział 10. Warunki zatrudnienia pracowników

§ 15. 1. Maksymalny okres adaptacji dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę zawodową w Starostwie wynosi sześć miesięcy. Przed zawarciem umowy o pracę pracownik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
3. W czasie trwania zawartej umowy na czas określony, pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem.
4. Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, określa odrębne zarządzenie starosty.
5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 3, przed zawarciem nowej umowy o pracę pracownik składa ślubowanie.
6. W uzasadnionych okolicznościach, np. ze względu na duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracownika pożądane w Starostwie, starosta może podjąć decyzję o zatrudnieniu na innych warunkach niż określone w ust. 1.

Rozdział 11. Przepisy końcowe

§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, system zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz zarządzenie regulujące sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej, w rozumieniu przepisów wymienionej na wstępie ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze.
3. Zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy właściwej dla jego wprowadzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-12-02

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-12-02