Informacja dotycząca opłaty skarbowej

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, iż z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635), która wprowadziła nowe zasady i formy uiszczania opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2007 r. nie ma znaków skarbowych. Opłata skarbowa może być wnoszona gotówką do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski – Bank Spółdzielczy w Brańsku O. Bielsk Podlaski, nr 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002.

Aktualnie opłacie skarbowej podlegają:
– czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
– zaświadczenia i zezwolenia oraz koncesje wydawane na wniosek zainteresowanego,
– dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Nie ma opłaty skarbowej od podań oraz załączników do podań, weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.  

Ustawa o opłacie skarbowej wprowadziła nowe stawki opłaty. Poszerzony został również katalog przedmiotowy czynności objętych opłatą.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, bądź złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłacie skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
– od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
– od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarte są w załączniku do ustawy z dnia 16 lutego 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-01-08

Data modyfikacji: 2007-09-24

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-01-08