Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z dnia 31 grudnia 2003 r.).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego (www.powiatbielski.pl/bip);
2) udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1 (np. poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim);
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną ma obowiązek:
1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie;
3) poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, które Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim posiada w swoich zasobach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

III. Zasady odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego lub udzielona stosownie do złożonego wniosku.

Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

IV. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli:
1) informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego (www.powiatbielski.pl/bip), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 r., poz. 94).

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 ze zm.).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach, a w szczególności:
– koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
– koszty elektronicznych nośników informacji,
– koszty pracy dodatkowej (np. związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania).
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W wyniku rozpatrzenia wniosku Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim:
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami;
2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w przypadku gdy przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów;
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w przypadku, gdy:
1) dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m.in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych);
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

V. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Bielski w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim uzyskało dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą informacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy zostały unormowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2012-03-09

Data modyfikacji: 2012-03-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2012-03-09