Stan mienia Powiatu Bielskiego 2005

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. powierzchnia gruntów powiatu wynosiła 101,9171 ha o wartości księgowej 2 446 375,75 zł. Wartość księgowa budynków i pozostałych urządzeń wynosiła 39 994 506,32 zł.

W 2005 r. pozyskano (w drodze zamiany nieruchomości) z Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 403 m² o wartości 6 045 zł. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona pod rozbudowę stadionu przy Zespole Szkół nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Z mienia powiatu przeniesiono prawo własności nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod drogę miejską na rzecz Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o łącznej powierzchni 266 m² i wartości księgowej 5 320 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. po uwzględnieniu nabytej i zbytej nieruchomości – powierzchnia gruntów mienia Powiatu Bielskiego na dzień 30 września 2005 r. wyniosła 101,9308 ha o wartości gruntów 2 447 100,75 zł.

Nieruchomości powyższe znajdują się: w bezpośrednim zarządzaniu powiatu 1,3672 ha o wartości 157 669,88 zł,
– w trwałym zarządzie 40,9543 ha o wartości 1 799 389,98 zł,
– w użytkowaniu 59,6093 ha o wartości 490 040,89 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie powiatu położone są na terenie niżej wymienionych gmin:
– m. Bielsk Podlaski – 70,5024 ha,
– m. Brańsk – 1 ,2072 ha (Dom Pomocy Społecznej),
– gm. Brańsk – 0,9798 ha (Brzeźnica),
– gm. Rudka – 27,9590 ha (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce),
– gm. Orla – l,0700 ha (Mikłasze),
– gm. Boćki – 0,2124 ha (Ośrodek Zdrowia).

Według podanych zestawień z podległych jednostek wartość księgowa budynków wynosi 24 981 043,40 złotych, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 22 231 844,32 złotych, w sumie daje łączną kwotę 47 212 887,72 złotych. Wartość ruchomych środków trwałych według danych z podległych jednostek wynosi – 7 137 119,95 złotych (brutto – wartość początkowa środka trwałego) i 3 584 169,79 złotych (netto – wartość początkowa – umorzenie).

Według stanu na 30.09.2005 r. z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości powiatowych i ruchomości Powiat Bielski uzyskał dochody z następujących tytułów:
1. najem lokali użytkowych – 263.602 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 92.402 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 13.278 zł
Razem – 369.282 zł

W 2006 r. planuje się uzyskanie następujących dochodów z tytułu wykonywania prawa własności:
1. najem lokali użytkowych – 276.820 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 132.820 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 205.500 zł
Razem – 615.140 zł

Ponadto Powiat Bielski według stanu na 30.09.2005 r. uzyskał kwotę 2.321 zł z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. W 2006 r. zaplanowano z tego tytułu dochód w takiej samej wysokości.

Załączniki:
– tabela nr 1 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2005 r.
– tabela nr 2 – zestawienie ważniejszych ruchomych środków trwałych w powiecie bielskim według stanu na dzień 30.09.2005 r.
– tabela nr 3 – zestawienie środków trwałych przyjętych na stan w 2005 r. oraz przekazanych przez Powiat Bielski (stanowiący jego własność) innym podmiotom
– tabela nr 4 – zestawienie majątku Powiatu Bielsk Podlaski
– tabela nr 5 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2005 r. (SP ZOZ w Bielsku Podlaskim)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-04-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-13