Stan mienia Powiatu Bielskiego 2004

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. powierzchnia gruntów powiatu wynosiła 102,5243 ha o wartości księgowej 2.513.618,23 zł. Wartość księgowa budynków i pozostałych urządzeń wynosiła 39.994.506,32 zł.

W 2004 r. nie pozyskano żadnych nieruchomości. Z mienia powiatu przeniesiono prawo własności na rzecz innych osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 6.071,81 m² i wartości księgowej 67.242,48 zł. Przedmiotem przeniesienia prawa własności były lokale wraz z udziałem w gruncie (w drodze sprzedaży) oraz nieruchomości zabudowane i niezabudowane (w drodze bezprzetargowej i przetargowej).

Według stanu na dzień 30.09.2004 r. po uwzględnieniu zbytych nieruchomości – powierzchnia gruntów mienia Powiatu Bielskiego wynosi 101,9171 ha o wartości gruntów 2.446.375,75 zł. Nieruchomości powyższe znajdują się:
– w bezpośrednim zarządzie powiatu 1,3672 ha o wartości 157.669,88 zł,
– w trwałym zarządzie 40,9406 ha o wartości 1.798.664,98 zł,
– w użytkowaniu 59,6093 ha o wartości 490.040,89 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie powiatu położone są na terenie niżej wymienionych gmin:
– m. Bielsk Podlaski – 70,4886 ha,
– m. Brańsk – 1,2072 ha (Dom Pomocy Społecznej),
– gm. Brańsk – 0,9798 ha (Brzeźnica),
– gm. Rudka – 27,9590 ha (Zespół Szkół Rolniczych w Rudce),
– gm. Orla – 1,0700 ha (Mikłasze),
– gm. Boćki – 0,2125 ha (Ośrodek Zdrowia).

Według podanych zestawień z podległych jednostek wartość księgowa budynków i lokali wynosi 25.027.940,89 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 16.975.855,63 zł, co w sumie daje łączną kwotę 42.003.796,52 zł. Wartość ruchomych środków trwałych według zestawień podległych jednostek wynosi – 6.943.912,46 zł (kwota brutto – wartość początkowa środka trwałego) i 3.546.230,93 zł (kwota netto – wartość początkowa – umorzenie).

Według informacji Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Powiatu Bielskiego zostało zmodernizowanych 42,938 km dróg na wartość 15.576.095,00 zł oraz dwa parkingi drogowe o powierzchni 1.602,74 m² o wartości 142.497,00 zł. W okresie objętym informacją kontynuowano regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych.

Według stanu na dzień 30.09.2004 r. z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości powiatowych, Powiat Bielski uzyskał dochody z następujących tytułów:
1) najem lokali użytkowych – 214.912 zł
2) najem lokali mieszkalnych – 109.159 zł
3) sprzedaż składników majątkowych – 502.561 zł
Razem: 826.632 zł

W 2005 r. planuje się uzyskanie następujących dochodów z tytułu wykonywania prawa własności:
1) dochody z tytułu najmu lokali użytkowych – 335.713 zł
2) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 130.996 zł
3) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 252.500 zł
Razem: 941.068 zł

Załączniki:
– tabela nr 1 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2004 r.
– tabela nr 2 – zestawienie ważniejszych ruchomych środków trwałych w powiecie bielskim wg stanu na dzień 30.09.2004.
– tabela nr 3 – zestawienie środków trwałych przyjętych na stan w 2004 r. oraz przekazanych przez Powiat Bielski (stanowiących jego własność) innym podmiotom
– tabela nr 4 – zestawienie majątku Powiatu Bielskiego.
– tabela nr 5 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2004 r. (SP ZOZ).

Informację opracowała Nina Grodzka.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-01-18

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2005-01-18

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-01-18