Stan mienia Powiatu Bielskiego 2007

Informacja o stanie mienia Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2007 r.

Załącznik nr IV do uchwały nr 37/115/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 listopada 2007 r.

Według stanu na 30 września 2006 r. powierzchnia gruntów powiatu wynosiła 101,7237 ha o wartości księgowej 2 441 777,91 zł, a wartość księgowa budynków i pozostałych urządzeń wynosiła 51 487 243,88 zł.

W 2007 r. nie dokonano sprzedaży nieruchomości, jedynie pozyskano w formie darowizny od Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, nieruchomość zabudowaną halą sportową o powierzchni 0,2423 ha, wartości gruntów 36 345,00 zł oraz hali sportowej o wartości księgowej 386 195,00 złotych (wartość początkowa).

Powierzchnia gruntów Powiatu Bielskiego na dzień 30 września 2007 r. wynosi 101,9660 ha, o wartości gruntów 2 478 122,91 zł.

Nieruchomości powyższe znajdują się:
– w bezpośrednim zarządzaniu powiatu 2,4724 ha o wartości 163 347,04 zł,
– w trwałym zarządzie 39,8843 ha o wartości 1 824 734,98 zł,
– w użytkowaniu 59,6093 ha o wartości 490 040,89 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie powiatu położone są na terenie niżej wymienionych gmin:
– m. Bielsk Podlaski – 70,7446 ha,
– m. Brańsk – 1,2072 ha (Dom Pomocy Społecznej),
– gm. Brańsk – 0,9798 ha (Brzeźnica),
– gm. Rudka – 27,9590 ha (Zespół Szkół Rolniczych),
– gm. Orla – 1,0654 ha (Mikłasze),
– gm. Boćki – 0,0100 ha.

Według podanych zestawień z podległych jednostek wartość księgowa budynków i lokali wynosi 25 935 373,47 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 31 788 520,65 zł, w sumie daje łączną kwotę 57 723 894,12 zł. Wartość ruchomych środków trwałych według zestawień podległych jednostek wynosi – 11 476 486,84 zł (brutto – wartość początkowa środka trwałego) i 3 983 180,19 zł (netto – wartość początkowa – umorzenie).

Według informacji Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Powiatu Bielskiego w okresie od 1.01.1999 r. do 30.09.2007 r. zostało łącznie zmodernizowanych 79,62 km dróg na wartość 30 357 174,00 zł.

Aktualnie skompletowana została dokumentacja geodezyjno-prawna na 12 ciągów dróg powiatowych oraz niepełna na trzy ciągi dróg. Na kolejne odcinki dróg kompletowana jest dokumentacja w Powiatowym Zarządzie Dróg, co w przyszłości pozwoli uregulować stan prawny wszystkich dróg powiatowych.

Według stanu na 30.09.2007 r. z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości powiatowych i ruchomości Powiat Bielski uzyskał dochody z następujących tytułów:
1. najem lokali użytkowych – 220 694 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 106 740 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 1 337 zł
Razem – 328 771 zł

W 2008 r. planuje się uzyskanie następujących dochodów z tytułu wykonywania prawa własności:
1. najem lokali użytkowych – 307 755 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 64 885 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 300 zł
Razem – 372 940 zł

Ponadto Powiat Bielski według stanu na 30.09.2007 r. uzyskał kwotę 2156 zł z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. W 2008 r. zaplanowano z tego tytułu dochód w takiej samej wysokości .

W załączonych zestawieniach tabelarycznych nr nr 1, 4 i 5 przedstawiono informacje dotyczące mienia nieruchomego Powiatu Bielskiego oraz ruchomego w tabeli nr nr 2 i 3. W tabeli nr 6 przedstawiono odrębnie mienie nieruchome będące we władaniu SPZOZ w Bielsku Podlaskim.

Załączniki:
1. Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na 30.09.2007 r.
2. Tabela nr 2. Zestawienie środków trwałych Powiatu Bielskiego według stanu na 30.09.2007 r.
3. Tabela nr 3. Zestawienie środków trwałych przyjętych na stan w 2007 r. oraz przekazanych przez Powiat Bielski (stanowiący jego własność) innym podmiotom, w tym przesunięcia do własnych jednostek organizacyjnych Powiatu Bielskiego
4. Tabela nr 4. Zestawienie majątku Powiatu Bielskiego (nieruchomego i ruchomego) według stanu na 30.09.2007 r.
5. Tabela nr 5. Wykaz gruntów Powiatu Bielskiego według stanu na 30 września 2007 r.
6. Tabela nr 6. Zestawienie nieruchomości SPZOZ w Bielsku Podlaskim według stanu na 30.09.2007 r.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Miron Łęczycki Przewodniczący Rady Powiatu

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2016-03-10