Stan mienia Powiatu Bielskiego 2006

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. powierzchnia gruntów powiatu wynosiła 101,7237 ha o wartości księgowej 2 441 777,75 zł. Wartość księgowa budynków i pozostałych urządzeń wynosiła na 30.09.2006. 34 356 265,35 zł.

W 2006 r. nie dokonano sprzedaży ani nie pozyskano żadnej nieruchomości. Powierzchnia gruntów mienia Powiatu Bielskiego na dzień 30 września 2006 r. pozostała na nie zmienionym poziomie i wynosi 101,7237 ha o wartości gruntów 2 441 777,91 zł. Nieruchomości powyższe znajdują się:
– w bezpośrednim zarządzaniu powiatu 2,2301 ha o wartości 123 147,19 zł,
– w trwałym zarządzie 39,8843 ha o wartości 1 828 589,83 zł,
– w użytkowaniu 59,6093 ha o wartości 490 040,89 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie powiatu położone są na terenie niżej wymienionych gmin:
– m. Bielsk Podlaski – 70,5023 ha,
– m. Brańsk – 1,2072 ha (Dom Pomocy Społecznej),
– gm. Brańsk – 0,9798 ha (Brzeźnica),
– gm.Rudka – 27,9590 ha (Zespół Szkół Rolniczych Rudka),
– gm. Orla – 1,0654 ha (Mikłasze),
– gm. Boćki – 0,0100 ha.

Według podanych zestawień z podległych jednostek wartość księgowa budynków wynosi 24 942 314,23 złotych , obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 26 544 929,65 złotych, w sumie daje łączną kwotę 51 487 243,88 złotych. Wartość ruchomych środków trwałych według zestawień podległych jednostek wynosi – 9 413 951,12 złotych (brutto – wartość początkowa środka trwałego) i 3 149 875,93 złotych (netto – wartość początkowa – umorzenie).

Według informacji Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Powiatu Bielskiego od 1.01.1999 r. do 30.09.2006 r. zostało zmodernizowanych 69,83 km dróg na wartość 25 234 061,00 zł, natomiast od 1.01.2006 r. do dnia 30.09.2006 r. wartość opłaconych faktur wyniosła 1.221.197 zł (5,912 km dróg).

Aktualnie skompletowana została dokumentacja geodezyjno-prawna na 8 ciągów dróg powiatowych, na kolejne odcinki dróg kompletowana jest dokumentacja w Powiatowym Zarządzie Dróg, co w przyszłości pozwoli uregulować stan prawny wszystkich dróg powiatowych.

Według stanu na 30.09.2006 r. z tytułu wykonywania prawa własności nieruchomości powiatowych i ruchomości Powiat Bielski uzyskał dochody z następujących tytułów:
1. najem lokali użytkowych – 176.800 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 169.334 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 34.381 zł
Razem – 380.515 zł

W 2007 r. planuje się uzyskanie następujących dochodów z tytułu wykonywania prawa własności:
1. najem lokali użytkowych – 311 160 zł
2. najem lokali mieszkalnych – 130050 zł
3. sprzedaż składników majątkowych – 20 600 zł
Razem – 461 810 zł

Ponadto Powiat Bielski według stanu na 30.09.2006 r. uzyskał kwotę 2.169 zł z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości. W 2007 r. zaplanowano z tego tytułu dochód w takiej samej wysokości.

Załączniki
– tabela nr 1 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2006 r.
– tabela nr 2 – zestawienie ważniejszych ruchomych środków trwałych w powiecie bielskim według stanu na dzień 30.09.2006 r.
– tabela nr 3 – zestawienie środków trwałych przyjętych na stan w 2006 r. oraz przekazanych przez Powiat Bielski (stanowiący jego własność) innym podmiotom
– tabela nr 4– zestawienie majątku Powiatu Bielsk Podlaski.
– tabela nr 5 – zestawienie nieruchomości Powiatu Bielskiego według stanu na dzień 30.09.2005 r. (SP ZOZ w Bielsku Podlaskim)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2007-04-13

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2007-04-13

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2007-04-13